New Texas Giant
 1
New Texas Giant
 1
Nopuko Air Coaster
 0
Nopuko Air Coaster
 0
Nopuko Air Coaster
 0
Nopuko Air Coaster
 0
New Texas Giant
 0
Lokolo
 0
Lokolo
 0
Matugani
 0
Matugani
 0
Matugani
 0
Matugani
 0
Matugani
 0